Belastingen en retributies

Print

We maken een onderscheid tussen aanvullende belastingen (of opcentiemen), de eigenlijke gemeentebelastingen en retributies.

Dit zijn belastingen die geheven worden op een hoofdbelasting van een andere overheid. Deze belastingen worden samen met de hoofdbelasting geïnd door de federale of gewestelijke overheid en doorgestort naar de gemeente. Bezwaren worden behandeld door de federale of gewestelijke overheid. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De basisbelasting voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) is de personenbelasting; dit is een belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid. De basisbelasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) is de onroerende voorheffing, dit is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid. Het is de Vlaamse Belastingdienst die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel. APB en OOV samen leveren ongeveer 80 % van de fiscale ontvangsten van de gemeenten op.

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.  De eigenlijke gemeentebelastingen zijn afgestemd op lokale omstandigheden en worden door de gemeente zelf geïnd. De voornaamste regels voor de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting zijn bepaald in het decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen. Dit decreet laat de raad toe te kiezen tussen kohierbelastingen of contant belastingen. Het verschil is de wijze van inning: kohierbelastingen worden opgenomen in een kohier waarna elke belastingplichtige die hierin opgenomen werd een aanslagbiljet ontvangt. Contant belastingen worden contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Voor kohierbelastingen kan de gemeente in een aangifteverplichting voorzien. Overtredingen van die aangifteverplichting kunnen gepaard gaan met een door de gemeenteraad bepaalde belastingverhoging. Die verhoging mag maximaal het dubbele van de verschuldigde belasting bedragen.

Bezwaren moeten schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 3560 Lummen. Het kan ook per e-mail, gericht aan bezwaarschriften@lummen.be of per fax via het nummer 013 390 591.

In onderstaande lijst belastingen kan je telkens het volledige reglement downloaden, en indien het gaat over een belasting met aangifteplicht, ook het aangifteformulier.

 

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.  De retributies worden onmiddellijk geïnd aan de loketten of op basis van een factuur. Het onderscheid met belastingen is soms zeer moeilijk te maken, maar is wel belangrijk voor toepassing van regelgeving.

In Lummen worden onder meer voor volgende diensten vergoedingen aangerekend:

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox