Verwarmingstoelage

Verwarm je met huisbrandolie, petroleum of bulkpropaangas? Maar is het financieel moeilijk om de nodige brandstof aan te kopen?

Categorie 1
personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Categorie 2
personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,24 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3
personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.330.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.

Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen.
Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Dien je aanvraag in binnen de 60 dagen na de levering van de stookolie.

  • De kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
Als je behoort tot categorie 1 of categorie 2:
  • je identiteitskaart,
Als je behoort tot categorie 3:
  • je identiteitskaart,
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox