Word ook lid van een Lummense adviesraad!

Wat is een gemeentelijke adviesraad?

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan de inspraak van haar inwoners. Daarvoor doen we beroep op vrijwilligers in de talrijke adviesraden. Die raden geven advies bij specifieke dossiers, maar formuleren ook algemene aanbevelingen over een bepaald beleidsdomein.

Stel je kandidaat!

Via deze weg willen we een oproep doen aan iedere inwoner die op een positieve en constructieve manier mee wil werken aan het beleid in onze gemeente, om zich kandidaat te stellen voor deze adviesraden. Bij het begin van de legislatuur worden de meeste raden immers opnieuw samengesteld.

Voor onderstaande adviesraden kan je je kandidaat stellen.

Stel je kandidaat via dit online formulier uiterlijk voor 22 maart 2019. 

Adviesraad leefmilieu
In deze adviesraad zal het voornamelijk over projecten of initiatieven gaan die te maken hebben met het klimaat en milieu. 
 
Beheersorgaan BIB
Het beheersorgaan van de bibliotheek adviseert het gemeentebestuur om haar beleid te verbeteren. De vergadering bespreekt de beleids- en actieplannen en geeft tevens haar advies over investeringen en beleidsbeslissingen met betrekking tot de bibliotheek. Het beheersorgaan is voor de helft samengesteld uit vertegenwoordigers in politieke fracties en voor de andere helft uit gebruikers. 
 
Bestuurscommissie Buitenschoolse Kinderopvang
De bestuurscommissie levert adviezen over de geplande investeringen in de gemeentelijke infrastructuur voor de buitenschoolse opvang. Tevens leveren zij een aanzienlijke bijdrage in het opstellen en uitwerken van buitenschoolse activiteiten. Tot slot hebben zij inspraak in het huishoudelijk reglement en diverse beleidsbeslissingen betreffende de buitenschoolse opvang. 
 
Gemeentelijke Raad voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)
De Gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro, is het adviesorgaan over de ruimtelijke ordening in onze gemeente. De oprichting hiervan wordt verplicht binnen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Naast de verschillende opdrachten die het decreet aan deze adviesraad verleent (advies verlenen bij de totstandkoming van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, planologische attesten, …) kan deze commissie advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. 
 

De Gecoro bestaat uit 13 leden waaronder 4 deskundigen en 9 leden uit de maatschappelijke geledingen: landbouw, milieu, werkgevers of zelfstandigen, werknemers, nijverheid, bouwmaatschappij, toerisme en recreatie, jeugd, senioren.

De 4 deskundigen moeten deskundig zijn op vlak van ruimtelijke ordening. De andere leden vertegenwoordigen de maatschappelijke geledingen van onze gemeente en zijn bij voorkeur vertrouwd met de materie. 

 
Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een gemeentelijke adviesraad en wil overleg en samenwerking organiseren en stimuleren tussen alle organisaties en personen in Lummen die op één of andere manier bezig zijn met de Noord-Zuidthematiek. De raad wil ook samen met het gemeentebestuur een duurzame beleidsvisie ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking en het gemeentebestuur adviseren en ondersteunen in haar ontwikkelingsbeleid. Tot slot wil de raad sensibiliseringscampagnes opzetten.
 
Jeugdraad
De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Het is de officiële spreekbuis van kinderen en jongeren. De jeugdraad is samengesteld uit enthousiaste jonge mensen die het jeugdwerkbeleid mee vorm willen geven. Elke jeugdvereniging en elk jeugdhuis mag twee vertegenwoordigers afvaardigen. Om te zetelen in de jeugdraad dien je minimum 16 jaar zijn. Lees de statuten voor een gedetailleerd overzicht. 
 
Land- en tuinbouwraad
De landbouwraad behartigt de belangen van de landbouwers in Lummen. Zij komen enkele keren per jaar samen om bepaalde onderwerpen te bespreken. 
 
Lokaal Overleg Kinderopvang
Het lokaal overleg werkt mee aan de ontwikkeling van een lokaal sociaal beleidsplan, aan de uitvoering van het beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturing hiervan én aan de uitbouw van opvangvoorzieningen op maat van en binnen de gemeente. Het lokaal overleg werkt mee aan de ontwikkeling van een lokaal sociaal beleidsplan, aan de uitvoering van het beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturing hiervan én aan de uitbouw van opvangvoorzieningen op maat van en binnen de gemeente.
 
Platform culturele verenigingen

De cultuurraad is een gemeentelijke adviesraad die aan het gemeentebestuur adviezen verleent met betrekking tot cultuur in de breedste betekenis van het woord. De adviesraad staat ook in voor de organisatie van een aantal gemeentelijke culturele evenementen, zoals de Prijs Beeldende Kunsten..

Platform sportinitiatieven
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.
 
Raad voor lokale economie
De Raad voor Economie is een adviesorgaan voor alle Lummense handelaars. Nieuwe initiatieven zoals de Lummense geschenkbon of evenmenten zoals de kerstmarkt  en de ladies night komen hier onder andere aan bod
 
Raad verkeer en mobiliteit
Deze raad behartigt alles wat met verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de gemeente te maken heeft, zowel op vlak van infrastructuur als de verkeerseducatie, mobiliteits- en mentaliteitsbeïnvloeding en het beslag van de ruimte.
 
Raad voor toerisme
De raad brengt advies uit op verzoek van het gemeentebestuur en op eigen initiatief. Daarnaast neemt de raad, in samenspraak met het gemeentebestuur, tal van initiatieven om toerisme en recreatie te promoten en te stimuleren. Zo organiseert de raad voor toerisme jaarlijks diverse activiteiten.
 
Samenlevingsforum
Het Samenlevingsforum is een gemeentelijke adviesraad die de situatie wil bevorderen van alle personen die het moeilijk hebben in de samenleving (kansarmen, allochtonen, gehandicapten, vluchtelingen …).
 
Seniorenadviesraad
De seniorenadviesraad is een gemeentelijke adviesraad die hoofdzakelijk tot doel heeft advies uit te brengen over alle aangelegenheden die met senioren te maken hebben, en activiteiten te ontplooien die het welzijn van de senioren in de hand werken. 
 

Getuigenissen huidige leden

Benny Robyns, huidig voorzitter Raad voor toerisme: “Als fiere Lummenaar is het bijzonder fijn om mee te helpen aan de promotie van onze gemeente en telkens opnieuw nieuwe ideeën te bedenken hoe dit nog beter kan.”

Dirk Vertessen, huidig voorzitter Bestuurscommissie Oosterhof: “We geven voornamelijk advies op vlak van de infrastructuur, zoals voor de gebouwen van het GCOC Oosterhof of studio Mudanza. Op die manier je steentje bijdragen geeft je bijzonder veel voldoening. “

Johan Quintens, huidig voorzitter sportraad: "In de sportraad zetelen is een heel afwisselende bezigheid. Soms denken we mee over belangrijke dossiers of geven we advies bij sportprojecten, maar vaak helpen we ook een handje bij sportevenementen en zetten we de Lummense sportkampioenen in de bloemetjes".

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2018 tot en met 31/08/2018)
Openingsuren
1 jul 2018 tot 31 aug 2018
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Sluitingsdagen
(01/09/2018 tot en met 30/06/2019)
Openingsuren
1 sep 2018 tot 30 jun 2019
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox