Taxivergunning

Print

Voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is een vergunning van het gemeentebestuur nodig.

Wie een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer wil uitbaten heeft hiervoor een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of gemeente waar je gevestigd bent.

Er zijn vier verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren gelden er specifieke voorwaarden.

 1. Straattaxi
  Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten.
  Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.
  De tarieven voor straattaxi's zijn vrij. Je moet zelf je tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
  Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app. 
  Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi's of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen.
  Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi's.
   
 2. Standplaatstaxi
  Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast jouw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente of stad waar de standplaatsen liggen van waaruit je de taxidienst wil exploiteren.
  De tarieven voor standplaatstaxi's zijn vastgelegd door de stad.
  Standplaatstaxi's maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
  Standplaatstaxi's mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.
   
 3. Ceremonieel vervoer
  Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis...) is er naast de vergunning een bijkomende schriftelijke overeenkomst tussen jezelf en de klant.
  De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
  Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.
   
 4. Openbaar-vervoertaxi
  Openbaar-vervoertaxi's kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi's zullen binnen de vervoerregio bepaald worden.

Zowel de uitbater als het voertuig moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

 1. Voertuigen

  De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
  De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Je krijgt zo de nodige tijd om groenere taxi's in dienst te nemen.
  Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering bekomen worden op deze emissienormen.
   

 2. Uitbater

  De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
  De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
  Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
  De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende.

De aanvraag tot vergunning moet ingediend worden op het gemeentesecretariaat, via een aangetekend schrijven of via een afgifte tegen ontvangstbewijs. De aanvraag kan slechts behandeld worden als het formulier volledig ingevuld en ondertekend is, en alle nodige documenten werden bijgevoegd. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de aanvraag.

 

Vanaf 1 juli 2020 moet elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert, tevens in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Alle inlichtingen en de aanvraagprocedure vindt u hier.

De links naar de aanvraagformulieren vindt u onderaan deze pagina.

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.
Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder de nieuwe voorwaarden.

De bestuurderspas daarentegen geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten, en is vanaf 1 juli 2020 wel verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.

 

Aanvraag

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning online aan via de databank Centaurus 2020.
 • Het College van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag, gelieve een afspraak te maken met de Dienst Omgeving op het nr. 013/390 547.

Nodige documenten

De kandidaat-vergunninghouder individueel bezoldigd personenvervoer moet de volgende documenten opladen via Centaurus2020:

 • een kopie van de identiteitskaart
 • de statuten van de firma
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is. Dit kan via ons thuisloket.
 • een document waaruit blijkt dat de (kandidaat) exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat) exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat) exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te behalen.

Als dienst voor het individueel bezoldigd personenvervoer dien je voor de opmaak van de vergunningskaarten nog volgende documenten in te dienen:

 • kopieën van het verzekeringsbewijs
 • de verzekeringspolis
 • de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het kentekenbewijs
 • de originele prints van de dienststaat (uit de taxameter van de standplaatstaxi's en uit taxi-app voor straattaxi's)
 • een kopie van het testrapport van de taxameter (standplaatstaxi's)

Kostprijs

 • Tot 1 januari 2030: 250 euro voor zero-emissievoertuigen;
 • Tot 1 januari 2025: 250 euro voor voertuigen met een ecoscore :
  * van minstens 74 voor voertuigen met vijf zitplaatsen, van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en
  * van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus;
 • 350 euro voor alle andere voertuigen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox