Inname openbaar domein

Print

Indien je het openbaar domein tijdelijk in gebruik gaat nemen (voor het plaatsen van een container, bouwmaterialen, stelling, parkeerverbod voor een verhuis,…) dien je een aanvraag in te dienen bij de dienst Openbare Werken. Deze aanvraag moet minstens 10 kalenderdagen voorafgaandelijk aan de activiteit ingediend zijn. 

Vanaf 7 januari 2020 zijn wij gestart met een nieuwe toepassing voor de innames van openbaar domein. Alle aanvragen gebeuren worden nu digitaal ingediend en afgehandeld.

Vanaf 01/01/2020 is het gewijzigd reglement van toepassing. Klik hier om dit reglement te raadplegen.

 

Nieuwe aanvraag indienen

 

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor:

 • een inname van bermen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen, het leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen,... op openbaar domein
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken
 • het uitvoeren van nutswerken of wegenwerken op openbaar domein

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur.

Innames van openbaar domein moeten minstens 10 kalenderdagen op voorhand online aangevraagd worden.

Indien de aanvraag niet tijdig mogelijk is, kan er tot 5 kalenderdagen voor de inname online een aanvraag ingediend worden. Voor deze spoedprocedure wordt een administratieve kost aangerekend van 25 euro.

Hoe aanvragen

Een aanvraag indienen kan enkel online via EagleBe. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig en goed werd ontvangen. Meer uitleg over hoe je het aanvraagformulier moet invullen vind je hier.

De vergunning wordt aangevraagd door degene die de hinder veroorzaakt, zijnde de hoofdaannemer of door een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In geval geen hoofdaannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Bij elke aanvraag moet verplicht een duidelijke schets of signalisatieplan zijn toegevoegd. Zonder signalisatieplan kan jouw aanvraag niet worden behandeld!

Als een straat volledig wordt afgesloten, dien je de bewoners tijdig te verwittigen.

Wanneer een gewestweg in gebruik genomen wordt, wordt de aanvraag ook aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorgelegd.

Als de inname door onvoorziene omstandigheden, langer zal duren dan de periode waarvoor een machtiging werd afgeleverd, moet hiervoor online een verlenging aangevraagd worden ten laatste op de einddatum van de reeds verkregen machtiging. Opeenvolgende aanvragen voor gelijkaardige werken worden als 1 inname beschouwd.

Bij inname van het openbaar domein moet voor de openbare veiligheid het nodige signalisatiemateriaal geplaatst worden. Meestal bezit de aannemer dit signalisatiemateriaal en zorgt hij - samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald - voor de plaatsing. 

Bij inname van parkeerplaatsen kan beroep gedaan worden op  het gemeentebestuur voor het plaatsen van verkeersborden. Voor deze plaatsing wordt een forfaitaire vergoeding van 100 euro aangerekend.

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heeft u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

Voor het plaatsen van signalisatie moet een signalisatievergunning aangevraagd worden.

Inname parkeerplaatsen

 • 25 euro per dag per parkeerplaats
 • elke begonnen dag wordt als een volledige dag beschouwd
 • facultatief : 100 euro indien de gemeente verkeersborden moet plaatsen
   

Inname ander openbaar domein

 • 0,50 euro/m²/dag met een minimum van 25 euro en dit vanaf de 2e bezettingsdag
 • elk gedeelte van een m² wordt als een volle ù² beschouwd
   

Afsluiten straat

 • afsluiten van 1 rijstrook of de volledige rijbaan in beide richtingen
 • 250 euro per dag per straat
 • 125 euro per halve dag (maximum 4 uren) per straat
   

Spoedprocedure of regularisatie bij inname zonder de vereiste machtiging

 • administratieve kost van 25 euro (tot 5 kalenderdagen voor de inname)

Vrijstellingen
Vrijstelling wordt voorzien voor innames door of in opdracht van :

 • openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen
 • instellingen van openbaar nut
 • verenigingen of organisaties aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad of erkende onderwijsinstelling
 • sociale huisvestingsmaatschappijen erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox