Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen

Een overzicht van alle openbare onderzoeken en beslissingen. 

Klik hier voor de lopende openbare onderzoeken inzake omgevingsvergunningen.

Klik hier voor de bekendmakingen van beslissingen inzake omgevingsvergunningen.

Aankondiging raadpleging bevolking 22/08/2023 tot en met 20/10/2023.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan - Insteekhaven Lummen

Op 23 juni 2023 heeft de Vlaamse Regering de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Insteekhaven Lummen’ goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het grondgebied van Lummen en Heusden-Zolder.

Over deze startnota wordt de bevolking nu geraadpleegd. Vanaf 22 augustus tot en met 20 oktober 2023 ligt de startnota met de bijhorende procesnota ter inzage bij:

  • het gemeentebestuur van Lummen, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
  • het gemeentebestuur van Heusden-Zolder, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
  • het Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.

Meer info vindt u op : https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/InsteekhavenLummen

Op dinsdag 12 en 21 september 2023 vindt er een publiek participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. De infomarkt in Heusden-Zolder vindt plaats op dinsdag 12 september in De Vierseleer, Westlaan 194. De infomarkt in Lummen vindt plaats op donderdag 21 september in GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56.

U bent welkom, doorlopend van 16 tot 19u. Inschrijven is noodzakelijk en kan via het telefoonnummer 02 553 38 00 of via de website van het Departement Omgeving.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 20 oktober 2023 via de website https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/InsteekhavenLummen. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur van Lummen of Heusden-Zolder of verstuur de brief naar Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

 

Gewijzigde sectorale milieuvoorwaarden voor plaatsing windturbines.

De Vlaamse Regering stelde op 7 juli 2023 een besluit vast met sectorale milieuvoorwaarden , die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd. 
In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten (team MER) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023. 

De hele historiek en besluitvormingsprocedure kan je, net als het besluit, bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectenrapportage, raadplegen op de website van de Vlaamse overheid: https://omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines

Besluit en plan-MER

Wijziging buurtweg 25 in de Atlas der Buurtwegen van Lummen 
 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens haar zitting van 28 augustus 2023 haar goedkeuring heeft gehecht aan de wijziging van een deel van buurtweg nr. 25 tussen Linkhoutstraat 75 en 77 in de Atlas der Buurtwegen van Lummen.

U kan het rooilijnplan hier raadplegen en het gemeenteraadsbesluit via deze link

Het dossier ligt eveneens ter inzage in het Administratief Centrum (dienst Openbare werken) gedurende de periode van 26 september 2023 tot en met 26 oktober 2023.

Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan u, als belanghebbende, een beroep instellen bij de Vlaamse Regering. Dit leidt tot de annulatie van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

U onderneemt hiervoor volgende stappen op straffe van onontvankelijkheid:

  • Stort een dossiervergoeding van 100 euro op het rekeningnummer BE28 3751 1109 7920 met als mededeling 'Beroep gemeentewegendecreet';
  • Verstuur, binnen een termijn van dertig dagen met een beveiligde zending, het beroep én het betalingsbewijs naar het volgende adres: Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Stafdienst, Beroepsprocedure gemeentewegen, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 BRUSSEL;
  • Bezorg gelijktijdig en met een beveiligde zending een kopie van het beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen.

Meer info omtrent de beroepsprocedure vindt u in artikels 24 en 25 van het decreet houdende de gemeentewegen en op de volgende website: https://www.vlaanderen.be/een-gemeenteweg-aanleggen-verplaatsen-wijzigen-of-opheffen.

Bij vragen kan u telefonisch contact opnemen op het nummer 013/390 525 of per mail naar openbare.werken@lummen.be. U kan – indien gewenst – ook telefonisch een afspraak maken met de dienst Openbare Werken.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox