Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen

Een overzicht van alle openbare onderzoeken en beslissingen. 

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het slopen van een woning en bijgebouwen en bouwn van twee woningen met carport en tuinberging, Pater Jacobsstraat 3A te 3560 Lummen (O2019-00153OP/OMV2019089774) Termijn openbaar onderzoek 18/09/2019-17/10/2019 (gepubliceerd op 16 september 2019)

affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde eengezinswoning slopen bijgebouw en het bouwen van een losstaande garage, Populierenstraat 76 te 3560 Lummen (O2019-00155OP/OMV2019096056) Termijn openbaar onderzoek 19/09/2019-18/10/2019 (gepubliceerd op 16 september 2019)

affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping, Beggerdestraat 9 te 3560 Lummen (O2019-00160OP/OMV201905829) Termijn openbaar onderzoek 19/09/2019-18/10/2019 (gepubliceerd op 1)

affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van eentuinhuis met carport, Molemstraat 97 te 3560 Lummen (O2019-00162OP/OMV201906448) Termijn openbaar onderzoek 24/09/2019-23/10/2019 (gepubliceerd op 18 september 2019)

affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van eeneengezinswoning, St.-Trudostraat 16 te 3560 Lummen (O2019-00167OP/OMV201907818) Termijn openbaar onderzoek 10/10/2019-08/11/2019 (gepubliceerd op 8 oktober 2019)

affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verkavelen van een lot voor open bebouwing, Voortstraat 29 te 3560 Lummen (O2019-00012V/OMV201908420) Termijn openbaar onderzoek 21/10/2019-19/11/2019 (gepubliceerd op 15 oktober 2019)

affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in half open bebouwing en ontbossen, Notenstraat 22 te 3560 Lummen (O2019-00174OP/OMV2019112469) Termijn openbaar onderzoek 21/10/2019-19/11/2019 (gepubliceerd op 16 oktober 2019)

affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een garage of carport, Kruienstraat 58 te 3560 Lummen (O2019-00076OP - OMV_2019043028)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning, Waterburchtstraat 11 te 3560 Lummen (O201900085OP - OMV_2019052155)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een gemengd project voor het bouwen en exploiteren van 2 windturbines met bijhorende wegenis, kabels en middenspanningscabines, Reustraat 10, Reustraat 12, Reustraat 8, St.-Ferdinandstraat 1, St.-Ferdinandstraat 1A en St.-Ferdinandstraat 1B te 3560 Lummen (02019-00119OP/OMV_2019061668)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, Geeneindestraat 128 te 3560 Lummen (O2019-00110OP / OMV_2019076600)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een gemengd project voor het bouwen van een opslagplaats en het veranderen van een vergunde inrichting voor het produceren van verven, lijmen, coatings en thermoplastische kunststoffen, Europaweg 14 te 3560 Lummen (02019-00118OP/OMV_2019068161).

 Bekendmaking openbaar onderzoek voor het heropbouwen op een gewijzigde plaats van een zonevreemde woning, slopen koeienstal, uitvoeren van verbeteringswerken aan stalling en bakhuis, Vijverstraat 4 te 3560 Lummen (02019-00107OP/ OMV_2019040452 (gepubliceerd op 15/07/2019).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een gemengd project voor het verbouwen van een bestaande woning en de herbestemming van voormalige landbouwgebouwen naar opslagruimte en de melding van een ingedeelde inrichting klasse III, Mellaerstraat 3 te 3560 Lummen (02019-00125OP/OMV_2019084082).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor regulariseren van bebouwing, slopen garage, verbouwen en functiewijziging van een eengezinswoning naar kantoren en een bovenliggend appartement, aanleggen van een parking, Thiewinkelstraat 23 te 3560 Lummen (02019-00112OP/OMV_2019079349).

Termijn openbaar onderzoek: 29/07/2019-27/08/2019 (gepubliceerd op 05/08/2019)
Affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek voor regulariseren van een carport, Hertenrodestraat 8 te 3560 Lummen (02019-00135OP/OMV_2019091407).

Termijn openbaar onderzoek: 01/08/2019-30/08/2019 (gepubliceerd op 05/08/2019)
Affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het aanleggen van een poel en zitkring met vuurplaats bij domein van de 1000-jarige eik, Dikke Eikstraat zn te 3560 Lummen (02019-00138OP/OMV_2019094572).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning, St.-Annastraat 25 te 3560 Lummen (02019-0013OP/OMV_2019045359).

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het regulariseren van de inplanting van de woning en plaatsen van een veranda, Windmolenstraat 20 te 3560 Lummen (O2019-00129OP/OMV2019019914)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, Kraaibergstraat 12A te 3560 Lummen (O2019-00140OP/OMV2019095328)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het hernieuwen en veranderen van bestaande milieuvergunning voor een tankstation, toonzaal en onderhoudswerkplaats, Afdeling 71037, sectie C, perceel 1932K, Dr. Vanderhoeydonckstraat 30 te 3560 Lummen (O2019-00144OP - OMV_2019066457)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het hernieuwen omgevingsvergunning klasse II - onbepaalde duur, Afdeling 71542, sectie B, 519F, 521/02, 521E, 525F, 543D, 543K, St.-Jakobusstraat 8 te 3560 Lummen (O2019-00146OP - OMV_2019050504)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het aanleggen van een poel en zitkring met vuurplaats bij het domein van de 1000-jarige eik, Dikke Eikstraat zn te 3560 Lummen (02019-00170OP/PMV_2019109565) - nieuwe aanvraag

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een gewijzigde plaats, slopen van de bestaande woning en bijgebouwen, aanleggen van een natuurlijke poel en terp, Paalstraat 8 te 3560 Lummen (02019-00132OP/OMV_2019078953)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een project bestaande uit 9 appartementen en ondergrondse parkeerkelder,Zelemsebaan 21, Zelemsebaan 23 te 3560 Lummen (O2019-00115OP)  (gepubliceerd op 11 september 2019)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, Geeneindestraat 6, (O2019-00173OP) (gepubliceerd op 12 september 2019)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekt terras met tuinberging, Krekelstraat 16A, (O2019-00156OP) (gepubliceerd op 12 september 2019)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een administratief/educatief centrum (bij dierenartsenpraktijk op naastliggend perceel) met bovenliggende woning, Dwarsstraat 5 te 3560 Lummen (02019-00163OP/OMV_2019103347).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 2)voor het onderhouden, spuiten, tanken en wassen van machines en het hernieuwen van de vergunning voor onbepaalde duur (in kader van aankoop nieuwe machines), Dellestraat 14 te 3560 Lummen (02019-00189OP/OMV_2019120064.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verbouwen van handel met woonst naar meergezinswoning, 6 Septemberstraat 34 te 3560 Lummen (O2019-00139OP/OMV2019092472) Termijn openbaar onderzoek 07/10/2019-05/11/2019 (gepubliceerd op 2 oktober 2019)

affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een gemengd project voor stedenbouwkundige handelingen (bouwen en regulariseren) en het vroegtijdig hernieuwen en veranderen door uitbreiding en wijziging van de inrichting (klasse-1), Havenstraat 1, Havenstraat 10, Havenstraat 45 en Havenstraat 9 te 3560 Lummen (02019-00208OP/OMV_2018084811)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het veranderen van een inrichting voor oppervlaktebehandelijng van metalen (klasse-1), Dellestraat 28 te 3560 Lummen (02019-00216OP/OMV_2019122172).

Beslissingen omgevingsvergunning

Openbare onderzoeken overige dossiers

BEKENDMAKING : Aanmelding van het project-MER voor “Uitbreiding golfterrein Lummen”

Het  gemeentebestuur  deelt  mee  dat  door  Intersportif Immo N.V.,  met  als adres  Golfweg 1, 3560 Lummen,  een  kennisgevingsnota  werd  ingediend aangaande  het  milieueffectenrapport  dat  moet  worden  opgesteld  i.v.m.  het bouwproject van het “Uitbreiding golfterrein Lummen”.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen binnen de contouren van het recreatiegebied (Molemse Berg) volgens het gewestplan begrepen binnen de zuidwestelijke oksel van de verkeerswisselaar.

De  procedure  tot  behandeling  van  bovenvermeld  project-MER  werd  opgestart door het Departement Omgeving, Afdeling GOP, Directie Gebiedsontwikkeling – Team Mer,  Koning  Albert  II-laan  20 bus 8 te 1000 Brussel, onder het nummer PR3227. Dit  gebeurde  conform  artikel  4.3.4,  §4,  van  het  decreet  houdende  algemene beperkingen inzake milieubeleid van 5 april 1995.

Het  volledige  dossier  ligt  ter  inzage  bij  de dienst Omgeving, Gemeenteplein 13 te 3560 Lummen, tijdens de periode van 14 oktober 2019 tot en met 12 november 2019

U  kan  het  ook  online  raadplegen: klik hier.

Wat is een project-MER?

'Milieueffectrapportage' is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen. Een 'project-milieueffectrapport' (project-MER) wordt opgemaakt alvorens een vergunning voor de mogelijk schadelijke activiteiten wordt verleend. Bij de opmaak van een project-MER is er een openbaar moment ('terinzagelegging') met inspraakmogelijkheid.

Inspraak?

Als burger kunt u tijdens de terinzagelegging van de kennisgeving van het MER, opmerkingen formuleren die betrekking hebben op het onderzoeken van bepaalde milieueffecten. Dat kan via een online inspraakformulier, maar u kunt ook uw opmerkingen bezorgen aan de gemeente of de dienst MER.

Zo kan u mee richting geven aan het op te stellen milieueffectenrapport.

Tijdens deze fase kunt u geen bezwaren tegen het project formuleren.

Een MER is een informatief document en geen beslissingsinstrument. De beslissing van de bevoegde overheid over het al dan niet toelaten of vergunnen van het project, houdt niet alleen rekening met het leefmilieu, maar ook met andere sectoren (sociale, economische en technische belangen) en met openbare inspraak. Toch hebben de vergunningverlenende overheden of andere besluitvormers voor bepaalde plannen en programma's een motiveringsplicht als ze een beslissing nemen die niet strookt met de vaststellingen uit het MER.

Tijdens het openbaar onderzoek in het kader van de vergunningsprocedure of het planbesluitvormingsproces kunt u als burger wel bezwaren formuleren. U kunt het MER dan gebruiken om uw opmerkingen te onderbouwen.

Bekendmaking openbaar onderzoek herinrichtingswerken Schulensmeer

  • Werken in het kader van het project "LIFE Delta" betreffen terreinaanlegwerken, opbraakwerken, het verplaatsen van sediment en enkele handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning (meer) nodig is rond het Schulensmeer te Lummen en Herk-De-Stad
  • Het openbaar onderzoek loopt van 18/10/2019-16/11/2019
  • Er wordt een infomarkt georganiseerd op dinsdag 5 november doorlopend van 15u tot 20u in het bezoekerscentrum Schulensmeer

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2019 tot en met 31/08/2019)
Openingsuren
1 jul 2019 tot 31 aug 2019
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Openingsuren
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox