Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen

Een overzicht van alle openbare onderzoeken en beslissingen. 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het vernatten van de vallei van de Zwarte Beek ikv Interreg Care-Peat (deel 2), op percelen in Lummen, Halen en Beringen ter plaatse Vallei van de Zwarte Beek (02021-00164OP/OMV_2021085835).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het aanleggen van een gescheiden riolering en nieuwe wegenis in de Oostereindestraat en de Zonnestraat en vastleggen nieuwe rooilijn (inname in de Zonnestraat ter regularisatie van de bestaande toestand), Dr. Vanderhoeydonckstraat 30, Dr. Vanderhoeydonckstraat 33, Oostereindestraat 1, Zonnestraat 14, Zonnestraat 19, Zonnestraat 21, Zonnestraat 23, Zonnestraat 5 te 3560 Lummen (02021-00138OP/OMV_2021090148).

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het vernieuwen riolering en wegenis in Ijzerstraat, Helderstraat, Rietstraat, Hegstraat, aanleg inrit voetbal, aanleggen tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven grond (stdbk handelingen), bemaling (exploitatie iioa klasse 3), vegetatiewijziging, Gestelstraat 15, Gestelstraat 21, Gestelstraat 60, Gestelstraat 62, Gestelstraat 67, Hegstraat 4, Hegstraat 4A, Hegstraat 5, Helderstraat 1, Helderstraat 11, Helderstraat 11B, Helderstraat 11C, Helderstraat 3, Helderstraat 5, Ijzerstraat 2 te 3560 Lummen (02021-00155OP/OMV_2021072363).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het veranderen van het grondreinigingscentrum Carmans Blue Technology door het project 'uitbreiding biologische behandeling', Havenstraat 9 te 3560 Lummen (02021-00166OP/OMV_2021092887).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor de tijdelijke grondopslag ikv rioleringswerken in en rondom Lummen N29, Grote Baan, Blanklaarstraat, Meldertsebaan, Baanhuisstraat te 3560 Lummen(02021-00150OP/OMV_2021113253).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, regulariseren van garage, Geenrodestraat 1A te 3560 Lummen (02021-00160OP/OMV_2021119424).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het aanleggen van een zwembad, Kempenstraat 26 te 3560 Lummen (02021-00169OP/OMV_2021134392).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het tijdelijk plaatsen van 3 materieelcontainers voor het opslaan van materieel (cement en brandstof - iioa klasse 3) en 7 kantoorcontainers tijdens de wegenis- en rioleringswerken Grote Baan N29 en de Blanklaarstraat N725, stallen werfvoertuigen te 3560 Lummen (02021-00162OP/OMV_2021107078).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het doorvoeren van wijzigingen tov vergunning van 10/12/2019 voor een groepswoningbouwproject bestaande uit 9 appartementen en ondergrondse parkeerkelder, Zelemsebaan 21 en 23 te 3560 Lummen (02021-00158OP/OMV_202118719).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een terrasoverkapping en plaatsen van zwembad, Sacramentstraat 19 te 3560 Lummen (02021-00168OP/OMV_2021130698).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning, regulariseren van tuinberging, Dr. Vanderhoeydonckstraat 54 te 3560 Lummen (02021-00143OP/OMV_2021110391).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van een perceel in 1 lot voor open bebouwing (lot 1) na sloping van de stal en kosteloze grondafstand (lot 2), Baanhuisstraat zn te 3560 Lummen (02021-00010V/OMV_2021111348).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het regulariseren van een losstaande garage, Genenbosstraat 9 te 3560 Lummen (02021-00151OP/OMV_2021112724).

 

 

 

 

Terinzagelegging in uw gemeente van de kennisgeving van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027 Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-202. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 22/07/2021.

Het Belgisch Programma wordt opgesteld door de Vlaamse en Waalse overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor de zeevisserij en de aquacultuur. Het programma geeft voornamelijk financiële steun aan maatregelen ter bevordering van de professionele zeevisserij en aquacultuur en stelt hierbij volgende prioriteiten:

een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee bevorderen
bijdragen tot de voedselzekerheid in de Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten
een duurzame blauwe economie doen groeien  en welvarende kustgemeenschappen creëren
de internationale oceaangovernance versterken en zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Je kan de nota downloaden van de website www.omgeving.vlaanderen.be of ze inkijken in uw gemeentehuis en bij het Team Mer in Brussel.

Tot en met 14 september 2021 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur of aan het Team Mer op het onderstaande adres of e-mailadres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER 0269 - EFMZV
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
mer@vlaanderen.be

 

Publieke bekendmaking Project-MER voor de realisatie van spitsstroken op de E313 tussen de verkeerswisselaar van Lummen en complex 29 Hasselt in beide richtingen

12 jul 2021

Graag jouw mening over de aanpak van deze studie

In september 2020 werd op de E313 tussen Lummen en Beringen in beide richtingen een nieuwe spitsstrook in gebruik genomen, de eerste in Limburg. Nu komt er ook een studie naar de realisatie van een soortgelijke dynamische spitsstrook op de E313 tussen Lummen en Hasselt-Oost. De studie die de milieueffecten in kaart brengt, is opgestart en loopt tot het voorjaar van 2022.

Tot 14 september kan je zelf de aanmelding voor deze studie inkijken en je mening, vragen of bedenkingen meegeven over wat er allemaal precies onderzocht zal worden en hoe dit zal gebeuren.

Het ontwerp project-MER is integraal raadpleegbaar via de MER-dossierdatabank van Omgeving.vlaanderen.be. (dossiercode PR3396).
Inspraakreacties kunnen binnen de termijn van de terinzagelegging (12 juli tot 14 september 2021) ingediend worden bij het team MER via e-mail: mer@vlaanderen.be">mer@vlaanderen.be (met vermelding van “PR3396 Aanmelding Project-MER voor de realisatie van spitsstroken op de E313 tussen de verkeerswisselaar van Lummen en complex 29 Hasselt in beide richtingen”. Je kan ook een afspraak maken bij de gemeente Lummen om het dossier in te kijken: ruimtelijke.ordening@lummen.be">ruimtelijke.ordening@lummen.be of 013 390 540

Downloads

Aanmelding

Kaartenbundel 1

Kaartenbundel 2

Kaartenbundel 3

Terinzagelegging van de kennisgeving/het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hoger vermeld onderwerp, ligt na afspraak ter inzage op het gemeentehuis, departement omgeving: alle werkdagen van 30 juli 2021 t.e.m. 29 augustus 2021.

De volledig verklaarde kennisgeving kan gedurende deze periode tegelijkertijd via de volgende kanalen worden geraadpleegd:

Via de website van het Team MER: website van het Team Mer
Via de website van het Department Landbouw en Visserij website van de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij)

Je kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

Online via het digitale inspraakformulier dat je terugvindt op de website van het Team Mer
Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
Departement Omgeving
Team Mer, Plan-MER 0272
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
(met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB in de titel);
Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Voor meer info over de milieueffectrapportage surf je naar www.mervlaanderen.be of bel je naar het gratis nummer 1700.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox