Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen

Een overzicht van alle openbare onderzoeken en beslissingen. 

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een gemengd project voor stedenbouwkundige handelingen (bouwen en regulariseren) en het vroegtijdig hernieuwen en veranderen door uitbreiding en wijziging van de inrichting (klasse 1) en afschaffen van buurtwegen nr. 175 en nr. 91, Havenstraat 1, Havenstraat 10, Havenstraat 45 en Havenstraat 9 te 3560 Lummen (02020-00033OP/OMV_2019144439).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis (33.5m²), Geeneindestraat 37 te 3560 Lummen (02020-00111OP/OMV_2020085448).

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het deels slopen en regulariseren van een schuilhok (overkapping), Larenstraat 14 te 3560 Lummen (02020-00128OP/OMV_2020103377).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het wijzigen van de vergunde toestand (13 appartementen i.p.v. 14 appartementen), Zelemsebaan zn te 3560 Lummen (02020-00137OP/OMV_2020113598).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm en ontbossen, Roosterstraat 2 bus B te 3560 Lummen (02020-00140OP/OMV_2020113695).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm, Hoogstraat zn te 3560 Lummen (02020-00124OP/OMV_2020097609).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een bouwproject bestaande uit 4 geschakelde woningen en tuinbergingen, kappen van 2 dennen, St.-Annastraat 27 te 3560 Lummen (02020-00134OP/OMV_2020007454).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning, Kammestraat 37 te 3560 Lummen (02020-00136OP/OMV_2020110862).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het aanbouwen van een carport, Kruienstraat 1 te 3560 Lummen (02020-00131OP/OMV_2020105651).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een bouwproject bestaande uit 5 appartementen, Zonnestraat zn te 3560 Lummen (02020-00141OP/OMV_2020085485).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het vernieuwen van de milieuvergunning voor de schuttersgilde Sint Lambertus Laren, Hoogstraat 83 te 3560 Lummen (02020-00157OP/OMV_2020128414).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het plaatsen van een pergola, Hoogstraat 78 te 3560 Lummen (02020-00139OP/OMV_2020115433).

Beslissingen omgevingsvergunning

 

 

Openbare onderzoeken overige dossiers

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie Limburg (PL0264)

De provincie Limburg maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Dit beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie beleidsplan. In het gewenste toekomstperspectief streeft de provincie naar Limburg als dynamische en aantrekkelijke regio. 

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kan de kennisgeving downloaden op www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer PL0264.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Uw moet uw reactie binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 30 oktober 2020) bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde  kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Limburg’’ in de titel)

Tevens kan u uw reacties ook bezorgen:

 • via het digitaal inspraakformulier beschikbaar op de website https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage bij de ‘Lopende inspraakprocedures’
 • via post of afgifte (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Limburg’’ in de titel) in het gemeentehuis van de gemeente Lummen - Dienst Omgeving, Gemeenteplein 13 te 3560 Lummen
 • via post bij aan het Team Mer via onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (15/09/2020-14/03/2021)

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier. 

Beslissingen overige dossiers

Bekendmaking definitieve vaststelling van de rooilijn Schalbroekstraat 28-40 te Lummen (gepubliceerd op 20/02/2020).

Besluit bekendmaking definitieve vaststelling nieuwe rooilijn Schalbroekstraat 28-40 (gepubliceerd op 6/04/2020).

Openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be

 • Aktenamemelding voor de exploitatie van een werf voor de herbouw van een brug, Genenbosstraat thv de kruising met het Albertkanaal te 3560 Lummen (02020-00032ME/OMV_2020091715) (gepubliceerd op 11/08/2020).
  Aktenamemelding Departement Omgeving.
 • ​Ministerieel besluit over het beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning verleend door de deputatie van de provincie Limburg op 08/08/2019 aan de nv Electrabel voor het bouwen en exploiteren van een windturbine gelegen Dellestraat 18 te 3560 Lummen (02019-00084OP/OMV_2019026918 (gepubliceerd op 27/08/2020).                                                                                       
  Ministerieel Besluit nv Electrabel                     
 • Besluit deputatie over de beslissing in eerste administratieve aanleg inzake het bijstellen milieuvoorwaarden voor de exploitatie van een dierencrematorium en hondenhotel, Europaweg 7 te 3560 Lummen (02020-00001MI/OMV_2020045303 (gepubliceerd op 14/09/2020). 
 •  - Besluit deputatie Dirk & Dogs
 • Ministerieel besluit over de omgevingsvergunningsaanvraag van de gemeente Lummen, voor de aanleg van fietspaden langsheen de Blanklaarstraat (deel 4: Blanklaarstraat, Baanhuisstraat en Violetstraat) te 3560 Lummen en 3290 Diest (02020-00004OP/OMV_2019085919) gepubliceerd op 14/09/2020.
 •  - Ministerieel Besluit gemeente Lummen
 • Besluit deputatie over de beslissing in eerste administratieve aanleg inzake 'vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van een veeteeltbedrijf', Donderbosstraat 30 te 3560 Lummen (02020-00036OP/OMV_2020020309 (gepubliceerd op 17/09/2020).

 • Besluit deputatie Luc Reijnders

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox