Gemeentelijk RUP Klaverblad Zuid Oost

Print

In opdracht van het gemeentebestuur is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in opmaak voor de site van de zuidoostelijke oksel van het klaverblad. Het betreft de site van voormalige Interfit, CEVO-gebouw, Intermotel, ... 

Het RUP “Klaverblad Zuid Oost” wordt opgemaakt volgens de nieuwe procedure voor RUP’s, die in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte van de vroegere procedure, is dat de opmaak van het RUP en de screening van de milieueffecten (MER-screening) geïntegreerd worden. De nieuwe procedure voorziet ook dat een startnota en procesnota worden opgemaakt in het begin van het planningsproces.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota en de procesnota van het RUP goedgekeurd op 8 mei 2018. De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en de resultaten van effectenstudies op de omgeving (MER-screening). De procesnota omschrijft het planningsproces.

Het gemeentebestuur wil graag de mening inwinnen van bewoners, eigenaars, belanghebbenden enz. over de startnota en procesnota van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarom worden een publieke raadpleging en een participatiemoment georganiseerd. Ook zal advies worden ingewonnen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de Vlaamse en provinciale administraties.

De adviezen en inspraakacties worden verwerkt in een scopingsnota.

Daarna zal een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt. Over dit voorontwerp zal opnieuw advies worden gevraagd aan de GECORO, de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.

Vervolgens kan een ontwerp-RUP voorlopig worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ontwerp-RUP zal in openbaar onderzoek gaan. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp-RUP. De GECORO bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en geeft hierop een advies aan de gemeenteraad.

Hiermee rekening houdend, kan een eindontwerp worden opgemaakt, dat dan definitief kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur wil graag de mening van de bevolking kennen over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Klaverblad Zuid Oost dat in opmaak is. Van donderdag 7 juni tot en met maandag 6 augustus 2018 loopt er een publieke raadpleging.

De start- en procesnota liggen tijdens die periode ter inzage in het Administratief Centrum van Lummen, bij de dienst Ruimtelijke Ordening en dit tijdens de openingsuren. Tevens kun je de documenten ook hieronder downloaden.

Het gemeentebestuur organiseert een participatiemoment op 19 juni 2018 in de raadzaal van het Administratief centrum. Het participatiemoment wordt opgevat als een infomarkt, doorlopend van 17 tot 20 uur met om 18u30 een presentatie door het studiebureau.

De presentatie en het verslag van dit participatiemoment zijn ook terug te vinden onder 'downloads'. 

Tijdens de periode van de publieke raadpleging kan iedereen reacties indienen. Dit kan op de volgende twee manieren:

  1. Door een aangetekende brief te sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Gemeenteplein 13, 3560 Lummen.
  2. Door opmerkingen af te geven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het Administratief Centrum, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox