ruimtelijke planning

Ruimtelijke planning heeft als doel om voor alle activiteiten een geschikte locatie vast te leggen. Of omgekeerd: om aan verschillende locaties een juiste bestemming toe te wijzen. Op gemeentelijk niveau hebben we verschillende mogelijkheden om dit te organiseren.

Het belangrijkste zijn de bestemmingsvoorschriften. Als je wil bouwen op een perceel, bepalen de bestemmingsvoorschriften wat je wel en niet kan bouwen op dat perceel. Denk maar aan het gewestplan of aan een goedgekeurde verkaveling.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsvisie binnen de gemeente het kader aanreikt voor de gewenste ruimtelijke structuur en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

De planologische documenten geven weer hoe het gemeentebestuur de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente wil vormgeven. De percelen die gelegen zijn binnen een planologisch document (een Bijzonder Plan van Aanleg of een Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zijn ook aan bepaalde bestemmingsvoorschriften onderhevig.

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be