vastgoedinformatie

Sedert 1 december 2008 is de gemeente Lummen ontvoogd op vlak van vergunningverlening. Dit betekent onder meer dat wij beschikken over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister en dat wij dus zelf inlichtingen kunnen bezorgen aan wie hierom vraagt. Er zijn verschillende vormen van inlichtingen die elk met een eigen aanvraagformulier dienen te worden aangevraagd. Bij twijfel of onduidelijkheid kan u altijd de dienst ruimtelijke ordening contacteren om meer inlichtingen te bekomen.

Enerzijds kan u een uittreksel uit het plannenregister en/of uit het vergunningenregister vragen. Dit stedenbouwkundig uittreksel vervangt de voormalige stedenbouwkundige inlichtingen. Anderzijds kan u ook nog steeds de iets uitgebreidere vastgoedinformatie met betrekking tot onroerende goederen verkrijgen. Dit wordt meestal aangevraagd door notarissen en vastgoedmakelaars via een standaard aanvraagformulier.

Kostprijs
Voor de aflevering van deze informatie is een retributie verschuldigd. Het juiste bedrag per perceel staat vermeld op het aanvraagformulier en dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer 097-1721300-35.

Documenten

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be