gemeentelijke belastingen

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid. We maken een onderscheid tussen aanvullende belastingen (of opcentiemen) en de eigenlijke gemeentebelastingen.

Opcentiemen of aanvullende belastingen zijn belastingen die geheven worden op een hoofdbelasting van een andere overheid. Deze belastingen worden samen met de hoofdbelasting geïnd door de federale of gewestelijke overheid en doorgestort naar de gemeente. Bezwaren worden behandeld door de federale of gewestelijke overheid. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De basisbelasting voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) is de personenbelasting; dit is een belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid. De basisbelasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) is de onroerende voorheffing; dit is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid. Het is de Vlaamse Belastingdienst die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel. APB en OOV samen leveren ongeveer 80 % van de fiscale ontvangsten van de gemeenten op.

Er kunnen ook opcentiemen geheven worden op de gewestelijke belasting (bijvoorbeeld op leegstand, verwaarlozing of verkrotting van gebouwen).

De eigenlijke gemeentebelastingen zijn afgestemd op lokale omstandigheden en worden door de gemeente zelf geïnd. De voornaamste regels voor de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting zijn bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen. Dit decreet laat de raad toe te kiezen tussen kohierbelastingen of contant belastingen. Het verschil is de wijze van inning: kohierbelastingen worden opgenomen in een kohier waarna elke belastingplichtige die hierin opgenomen werd een aanslagbiljet ontvangt. Contant belastingen worden contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Voor kohierbelastingen kan de gemeente in een aangifteverplichting voorzien. Overtredingen van die aangifteverplichting kunnen gepaard gaan met een door de gemeenteraad bepaalde belastingverhoging. Die verhoging mag maximaal het dubbele van de verschuldigde belasting bedragen.

Bezwaren moeten schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 3560 Lummen. Het kan ook per e-mail, gericht aan bezwaarschriften@lummen.be of per fax via het nummer 013 390 591.

Documenten
In onderstaande lijst belastingen kan u telkens het volledige reglement downloaden, en indien het gaat over een belasting met aangifteplicht, ook het aangifteformulier.

Meer info
Dienst Financiën
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 460
E financien@lummen.be